Nieuws en sociale media

Beschouwingen ChristenUnie van Kapelse begroting 2021

Hieronder volgt de tekst van de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie fractie van de begroting voor 2021:

Voorzitter,

Nogmaals dank aan alle betrokkenen voor het tot stand komen van de voorliggende begroting 2021. Ik zal u meenemen in onze opmerkingen hierbij, maar wil graag beginnen met een terugblik.

De ChristenUnie-fractie stelt vast dat we veel kunnen bedenken over hoe onze toekomst er uit ziet, maar dat we in dit lopende jaar zijn geconfronteerd met onze onmacht. Zaken overkomen ons, Covid-19 overvalt ons en daar staan we dan. Als nietige mensjes, die overgeleverd zijn aan iets ongrijpbaars, iets onzichtbaars en in alles afhankelijk van factoren, waar we weinig of geen invloed op hebben.

 En vanuit die invalshoek kijken we ook vooruit, in afhankelijkheid. En onze fractie, onze kiezers en ook een deel van de raadsleden en het college, zijn ons bewust van deze afhankelijkheid. We zijn op belangrijke plaatsen gezet, we zijn gekozen, we zijn voorgedragen en benoemd, we zijn beëdigd en we hebben daarmee onze verantwoordelijkheid te dragen. Verantwoordelijkheid voor onze burgers, verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, verantwoordelijkheid voor onze bestuurlijke beslissingen, verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en verantwoordelijkheid tegenover God.

 

Het landelijke thema van ChristenUnie is: “Aandacht voor wat echt telt!” Dat lijkt me een uitstekend uitgangspunt om vooruit te kijken naar 2021. Met geloof, met hoop en met heel veel liefde.  

Onze fractie wil benadrukken dat onze zorgen voor het Sociaal Domein onverminderd groot blijven. Maar hoe groot de toename van hulpvragen ook zijn (of worden als gevolg van Covid-19), àls hulp nodig is (ondanks het motto “preventie, preventie en nog eens preventie”) en de gemeente is er verantwoordelijk voor, dan hoop ik dat de mens achter de hulpvraag wordt gezien, dat niet de kosten van de hulp leidend zijn. Ik hoorde tijdens de vergadering van 27 oktober de wethouder zeggen dat het aantal afwijzingen op hulpaanvragen oploopt, maar ook het aantal bezwaren. Dat zet onze fractie aan het denken; wie weet stellen we hulp nu uit, heeft het nu een ‘positief’ effect aan de kostenkant maar komt het later groter (en duurder) op ons af. Zijn onze burgers daarmee geholpen, staat de mens echt centraal of de Euro’s?

Daarnaast: We weten dat er op dit moment zorg wordt gemeden om datzelfde virus, dat kan vertekenen in de trends, die we nu zien.

De fractie van ChristenUnie staat bijzonder positief tegenover de aangekondigde heroverwegingsoperatie, maar vraagt hierbij speciaal aandacht voor de rol en positie van onze inwoners in dit proces.

We zien dat de lasten voor onze burgers worden verhoogd. Voor het tweede jaar op rij lijkt het niet mogelijk om onder de inflatiecorrectie te blijven, vorig jaar heb ik hier ook al opmerkingen over gemaakt. Laat helder zijn: Dit is echt de keuze van dit college, de vertaling van het samenwerkingsakkoord van de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA. Dit is niet onze keuze. Wat is de maatschappelijke wenselijkheid van een ratio-weerstandsvermogen van meer dan 3 keer ‘uitstekend’? Mag ik concluderen dat we de burgers misschien investeringen onthouden en ‘op ons geld’ zitten? Onze fractie zou een deel van onze reserve vrij-besteedbaar inzetten om juist in deze tijd de keuze te maken om de lasten te verlágen voor onze burgers of om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. ChristenUnie vindt het verantwoorder om investeringen op te schroeven, een trend die we landelijk ook zien. Gezien de onzekerheden op dit moment laten we het er nu bij; in de toekomst moet dat, wat de ChristenUnie-fractie betreft, anders.

Volgend uit de investeringsoproep: doorpakken met het Masterplan Wemeldinge! Nu investeren voor straks!

De ChristenUnie-fractie wil nadrukkelijk dat aan acties uit het Strategisch Kompas vorm wordt gegeven. Niet verslappen en onszelf verschuilen achter de wettelijke taken voor omgeving en duurzaamheid! Geen pas op de plaats maar onze ambities van het Strategisch Kompas uitwerken. De gemeente Kapelle is een aantrekkelijke, groene woongemeente voor iedereen, waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot en dat moet zo blijven!

Over het programma Veiligheid: wij maken ons zorgen over de gevolgen van Covid-19 op de geestelijke gezondheid van mensen en of mensen aanspreekbaar blijven op hun gedrag. Dat missen we in dit programma. De financiële gevolgen zullen dan gedekt worden vanuit een aanvullende Rijksbijdrage (overigens is dat nergens zeker),  vooral de ongewenste maatschappelijke gevolgen, daar zijn we niet gerust op. Dat geldt ook voor de gevolgen voor sport en spel, onderwijs en cultuur.

De voorgestelde verlaging van onze bijdrage aan de rekenkamer… Onze fractie kan niet instemmen met deze verlaging;  in het verleden is er hard aan gewerkt om deze raad te professionaliseren en deze reductie op de slagruimte van de Rekenkamer maakt dat werk deels weer ongedaan.  Onze fractie staat voor een goed duaal bestuur van Kapelle. De mogelijkheid tot controle door de Rekenkamer maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.            

De ChristenUnie-fractie dient een motie in om zeker te stellen dat deze raad in 2021 voldoende werkbudget heeft om (binnen de beperkingen die ons worden opgelegd) in het openbaar te vergaderen. Wij willen voor onze burgers zichtbaar zijn in onze raadsvergaderingen. Daarbij, niet elk lid van deze raad voelt zich goed bij deze opstelling met de huidige voorzieningen. Er is voor een alternatief al een kostenberekening gemaakt en wij denken dat een extra bedrag van € 25.000 in 2021 ervoor kan zorgen dat deze raad voldoende vorm kan geven aan toegankelijke en openbare invulling van de lokale democratie.               (tekst motie)

Voorzitter,

Onze fractie wenst het college en het uitvoerend ambtenarenteam Gods zegen toe bij uitwerking van de begrotingsplannen.

Dank u wel.

Pierre Kruizinga

Fractievoorzitter ChristenUnie Kapelle

Kapelle maakt werk van lhbti’ers

Raadslid Pierre Kruizinga van de ChristenUnie wilde meer dan een regenboogvlag hijsen en vroeg vorig jaar om een bijeenkomst voor de lhbti-gemeenschap. Die is afgelopen dinsdag voor het eerst gehouden in Kapelle.

Lees het hele artikel:

https://www.pzc.nl/bevelanden/kapelle-maakt-werk-van-lhbti-ers-ik-dacht-altijd-dat-geluk-iets-voor-anderen-was~a037d06d/

PZC, 3-4-2019

Kapelle maakt werk van lhbti’ers; ‘Ik dacht altijd dat geluk iets voor anderen was’

KAPELLE - ,,Het is een lange, zware strijd geweest voor ik uit de kast kwam. Ik heb altijd rondgelopen met het idee dat geluk iets was voor anderen.” Het zijn woorden van de uit Kruiningen afkomstige Dave Boone. Hij vertelt ze op de eerste bijeenkomst voor lhbti’ers in Kapelle. 

Lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen (lhbti’ers) moeten een beter plekje krijgen in de Kapelse gemeenschap, vindt wethouder Annebeth Evertz. Daarom maakt zij werk van de acceptatie en veiligheid van die gemeenschap. De bijeenkomst in het gemeentehuis vormt het eerste wapenfeit van die aanpak.

De avond levert een gevarieerd programma op, met allerlei aanwezigen uit de lhbti-gemeenschap. Met als uiteindelijk doel voldoende informatie te verzamelen voor een beleidsnotitie of een actieplan. ,,In ieder geval iets wat naar de gemeenteraad kan”, aldus Evertz.

Onder lhb-jongeren wordt vijf keer zo vaak gedacht aan zelfmoord.

Annique Weezepoel, Anti Discriminatiebureau Zeeland

De eerste spreker van de avond maakt gelijk al duidelijk dat de bijeenkomst in Kapelle weliswaar wat aan de late kant is, maar zeker nog niet overbodig. Dave Boone vertelt over de late ontdekking van zijn seksuele geaardheid en over de zware innerlijke strijd alvorens hij echt uit de kast durfde te komen.

Issue

,,Ik voelde mij ‘the only gay in the village’. Pas toen ik uit de kast kwam, bleek dat er meer mensen waren zoals ik”, vertelt Dave Boone zijn persoonlijke, aangrijpende verhaal. ,,Het wordt een issue in je hoofd, daarom loop je er zo lang mee rond.”

Raadslid Pierre Kruizinga van de ChristenUnie wilde meer dan een regenboogvlag hijsen en vroeg vorig jaar om een bijeenkomst voor de lhbti-gemeenschap. Die is afgelopen dinsdag voor het eerst gehouden in Kapelle.© Gemeente Kapelle

Boone vertelt hoe hij tot het laatst toe wachtte voordat hij het in zijn oude omgeving vertelde. Zelf woonde hij al jaren buiten Zeeland, toch kregen zijn broer en ouders pas op het laatst te horen dat hij op mannen viel. ,,Ik voelde gelijk: dit is het begin van een nieuwe tijd. Tot dan had die donkere wolk van Zeeland steeds boven mijn hoofd gehangen.”

Het klinkt als een cliché, maar de coming out voelde voor Boone als een bevrijding. De voormalige Kruininger genoot van de nieuwe tijd. Hij was blij, opgewekt en sjouwde van feestje naar feestje. ,,Ik heb het achteraf eens uitgerekend, maar ik ben toen in 80 dagen tijd naar 56 feestjes geweest.”

Zelfmoord

Ik voelde mij ‘the only gay in the village’.

Dave Boone

Het verhaal van Boone staat niet op zich. Het geeft aan dat het voor de meeste lhbti’ers zwaar is om uit de kast te komen. Cijfers ondersteunen dat. ,,Onder lhb-jongeren wordt vijf keer zo vaak gedacht aan zelfmoord”, vertelt Annique Weezepoel namens het Anti Discriminatiebureau Zeeland. ,,En twee van de drie transgenders lopen rond met zelfmoordgedachten.”

Onderzoek onder scholieren in Zeeland in de leeftijd van 14 en 15 jaar heeft volgens Weezepoel uitgewezen dat 51 procent van de jongens homoseksualiteit afwijst. ,,En dat percentage is het hoogst op de reformatorische scholen.”

Voor wethouder Evertz is de conclusie duidelijk; er valt nog een hoop te verbeteren voor de lhbti-gemeenschap. Ook in Kapelle. ,,We gaan de informatie die we vanavond hebben gekregen eerst even laten zakken. Daarna gaan we het uitwerken in iets wat na de zomer naar de gemeenteraad kan. Maar we zullen zeker ook contact gaan zoeken met de kerken. De eerste stappen zijn daar al voor gezet.”