Motie met betrekking tot de bestuursvisie 2010-2014

Motie met betrekking tot het bestuursvisie 2010-2014

 

 

De raad van de Gemeente Kapelle in vergadering bijeen 20 juli 2010.

 

Gelezen de formulering in de Bestuursvisie betreffende het programma onderwijs ,

constaterend dat de integrale benadering niet benoemd wordt en deze naar de mening van de ChristenUnie essentieel is,  heeft  het volgende voorstel dat luidt:

Wij willen het onderwijs op  integrale wijze benaderen en dit leidend maken in de facilitering van het onderwijs. Binnen onze invloedssfeer zal de gemeente zich inspannen om het kwaliteitsniveau van voorzieningen te handhaven en zo nodig te verbeteren, en de samenwerking tussen het onderwijs en andere relevante maatschappelijke actoren zien te bevorderen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening: